Учітесь, читайте, чужого навчайтесь й свого не цурайтесь. Т.Г.Шевченко

02.03.2024

Корисна інформація

«ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНУ ТА ДИЗАЙН-ОСВІТИ У СВІТОВОМУ СОЦІОПРОСТОРІ»

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
З 5 по 7 грудня 2013 року відбудеться
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ДИЗАЙНУ ТА ДИЗАЙН-ОСВІТИ
У СВІТОВОМУ СОЦІОПРОСТОРІ»


ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Секція № 1 – Актуальні проблеми дизайну та дизайн-освіти;
Секція № 2 – Розвиток екодизайну та екологічної освіти дизайнерів;
Секція № 3 – Мистецтвознавчі та культурологічні аспекти дизайну і мистецтва.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно до 4 листопада 2013 року подати до Оргкомітету конференції заявку.
Заявка має включати: назву доповіді, відомість про учасника (прізвище, ім’я, по батькові доповідача, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання, домашня адреса, контактний телефон, е-mail), а також інформацію про необхідність житла на період конференції.
Подані статті будуть опубліковані в Науковому віснику Національного лісотехнічного університету України. Для цього необхідно разом з заявкою подати текст статті (електронною поштою та друкований текст статті з підписом автора та датою подання) до 4 листопада 2013 року.
Конференція приурочується 20-річчю відкриття кафедри дизайну та підготовки фахівців з 1971 року за спеціалізацією «Проектування і конструювання меблів» у Національному лісотехнічному університеті України.
Квитки на зворотну дорогу просимо придбати заздалегідь

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Текст у вільному викладі обсягом не менше 5 сторінок формату А4, українською (російською, англійською) мовою в редакторі WORD. Шрифт – Times New Roman 14, поля – 20 мм по периметру, орієнтація сторінки – книжкова, інтервал 1,5. Ім’я файлу – номер секції_прізвище автора. Наприклад, 1_КОЗАК.doc. Відповідальність за зміст тексту несуть автори, також редакція може повернути авторові неохайно оформлену статтю. Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних та орфографічних помилок, виправлень.
Структура статті: УДК; прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) у називному відмінку (вказати повність з нового рядка); вчене або почесне звання, вчений ступінь (з нового рядка); місце праці (повна назва установи), (з нового рядка); назва статті (великими літерами); через рядок з абзацу (125 мм.) основний текст статті за вимогами ВАК (анотація, постановка проблеми, зв'язок роботи з науковими програмами, аналіз останніх досліджень і публікацій, мета роботи, виклад основного матеріалу, висновки, подальший напрямок дослідження, примітки або перелік використаної літератури, складений за новими вимогами до оформлення бібліографічних описів.
В кінці основного тексту статті вказати: назву статті (великими літерами); прізвище, ім’я, по-батькові автора (авторів) у називному відмінку; вчене або почесне звання, вчений ступінь; місце праці; місто; анотацію; ключові слова (російською та англійською мовами).
До статті можна включати графічні матеріали – рисунки, таблиці та ін. (з їхніми заголовками, назвами).
До редакції надсилається (приноситься) один роздрукований примірник статті, її електронний варіант, та рецензія на наукову статтю. Копію документу про оплату за публікацію (вартість 1 сторінки – 25 грн., додатково за пересилку збірника наукових праць – 20 грн.).

Матеріали та оплата за публікації надсилається поштовим переказом на адресу: 79057,
м. Львів, вул. Коновальця,102, до запитання, Прокопчук Інні Юхимівні (на конференцію «Проблеми дизайну та дизайн-освіти у світовому соціопросторі»).
Авторові (авторам) однієї статті видається один збірник з публікацією.

Заявки та матеріали надсилаються на ім’я члена оргкомітету Прокопчук Інни Юхимівни.
Кафедра дизайну НЛТУ України
79057, м. Львів, вул. Коновальця,102
Контактний телефон: (032) 238-46-04
Е-маіl: Inna.prokopchuk@ukr.net


ЗАЯВКА УЧАСНИКА (завантажити заявку)
(повинна поступити до оргкомітету не пізніше 4 листопада 2013 р.)
Прізвище, ім’я, по-батькові ________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання, почесне звання ___________________________
__________________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________________
Адреса для листування ______________________________________________________
Контактний телефон ________________________________________________________
Е-mail  ___________________________________________________________________
Назва доповіді (виступу) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________
Форма доповіді (підкресліть необхідне): публікація матеріалів; участь у роботі
конференції; усна доповідь (до 10 хв.); інформація (до 5 хв.); стендова доповідь.
Потреба у готелі ___________________________________________________________
Дата приїзду  ______________________________________________________________
Дата від’їзду  ______________________________________________________________
Підпис учасника ___________________________________________________________

повернутися назад