Учітеся, брати мої, думайте, читайте. Т. Шевченко

02.03.2024

Корисна інформація

Історія кафедри хімії

Вперше курс хімії для студентів інженерно-економічного факультету лісотехнічного інституту почав читати з 1945 року професор Туркевич М.М. У 1949 році  була створена кафедра хімії. Першим її завідувачем був доц. Винокуров Д.М. У витоків кафедри працювали доц. Яворська В.Ф., асистенти Введенський В.М. та Перчик (Явлінська) В.Н. У період 1963-1973 р.р. кафедрою керувала доц. Хайкіна М.Б. До 70-х років працівниками кафедри (Семотюк О.М., Явлінська В.І., Маріко В.І., Романюк Н.В., Култан Б.І.) проводились роботи з дослідження методів виділення ефірів фенольних кислот кори деревини та можливості їх використання для модифікації фенолформальдегідних смол (керівник – доц. М.Б. Хайкіна). З 1973 р. до 1984 р. кафедрою завідувала доц. Ватаманюк Н.М., яка керувала науково-пошуковими роботами з хімічної модифікації лігнінів деревини. Викладачі кафедри Гупало О.П., Теодорович Р.Є., Маріко В.І., Грицай Н.І., Семотюк О.М. розробили шляхи одержання галогенлігнінів, аміно- та фосфоровмісних лігнінів, дослідили їх будову та властивості. Ряд продуктів, одержаних на основі промислових лігнінів, були запропоновані для використанння в сільському господарстві як мікродобрива з фунгіцидними та інсектицидними властивостями. У 1975 р. відкрита науково-дослідна лабораторія синтезу органічних речовин, в якій проводились роботи з розробки і удосконалення методик одержання важливих органічних препаратів  (керівники – Ватаманюк Н.М. та Гупало О.П., виконавці – ст.н.сп. Грицай Н.І., н.сп. Палюх Х.І.). Зокрема тут, вперше в СРСР, було удосконалено методику і освоєно синтез важливого аналітичного препарату - батофенантроліну. Доц. Тушницьким О.П. проводилися  пошукові роботи зі створення нових полімерних матеріалів, зокрема армованих пластиків. 

З 1980 р. кафедра увійшла до складу факультету технології деревообробки. З 1984 р. до 1996 р.  кафедру очолює доц. Гупало О.П. В цей період, у різні роки на кафедрі працювали доц. Єзікова Л.М., Мельник Е.В., Федорова Л.К., ас. Землянський І.І., Култан Б.І., Курендаш Е.М., Романюк Н.В., Семотюк О.М. З 1980 р. на кафедрі проводяться роботи з синтезу екологічно безпечних нітрогеновмісних сполук з пестицидними властивостями (Гупало О.П., Хмільовська М.І.). Спільно з кафедрою технології виробів з деревини з 1991 р. Гупало О.П. досліджує модифікацію фізико-хімічних властивостей низькосортних порід деревини шляхом їх глибинного просочування та фарбування. З 2001 р. y співпраці з кафедрою технології деревообробки та захисту деревини (доц. Озарків І.М.) було розпочато розробки нових композитних теплоакумулюючих матеріалів.

У період з 1996 по 2006 р.р. кафедру очолює д.х.н., проф. Олійник В.В. 

Фото співробітників кафедри у 1999 році.

З 1994 р. колектив кафедри працює над створенням нових матеріалів та дослідженням їхніх фізичних властивостей (д.х.н. Олійник В.В., к.х.н., доц. Федина М.Ф., к.х.н., доц. Січевич О.М); проводяться науково-дослідні роботи з електрохімічних досліджень ацетиленовмісних пероксидних ініціаторів (к.х.н., доц. Пандяк Н.Л., к.х.н., доц. Теодорович Р.Є.); проводяться дослідження з модифікування властивостей деревини шляхом глибинного просочення олігомерами та мономерами (к.х.н., доц. Гупало О.П., к.х.н., доц. Ватаманюк Н.М.). Кафедра тісно співпрацює з кафедрою неорганічної хімії ЛНУ ім. Івана Франка та Інститутом фізичної хімії НАН України, використовуючи їх матеріально-технічну базу для проведення значної частини науково-дослідних робіт. Низькотемпературний рентгеноструктурний аналіз металорганічних сполук кафедра провадить у співпраці з лабораторією кристалохімії Женевського університету (Швейцарія) та Інститутом низьких температур та структурних досліджень Польської академії наук, м. Вроцлав, (Польща). Доц. Січевич О.М. проводить спільні наукові дослідження з вивчення структур і властивостей інтерметалідів з науковцями Інституту хімічної фізики твердого тіла Макса Планка, м. Дрезден, Німеччина. З 1999 р. на кафедрі відкрита аспірантура зі спеціальності “Неорганічна хімія” (аспірант Ленківська Т.П. навчалася в аспірантурі в період з 1999 р. по 2004 р.). У період з 2004 р. по 2008 р. ст. лаборант кафедри хімії Салівон Н.Ф. як пошукувач наукового ступеня кандидата хімічних наук працювала над виконанням дисертації. У період з 2002 до 2012 року кафедра виконувала три науково-дослідні проекти з фундаментальних досліджень за рахунок видатків загального фонду державного бюджету: 2002-2004 р. р. “Синтез та будова нових матеріалів для каталізаторів та сенсорів екологічного призначення” (керівник: д.х.н. Олійник В.В., виконавці: к.х.н. доц. Пандяк Н.Л., аспірант Ленківська Т.П.); 2005-2007 р. р. “Нові металоорганічні біологічно активні матеріали на основі алілпохідних Сульфуру, Оксигену, Нітрогену та Фосфору” (керівник: д.х.н. Олійник В.В., виконавці: к.х.н. доц. Пандяк Н.Л., асист. Салівон Н.Ф.; 2010-2012 р. р. “Нові d10-металокомплекси на основі ненасичених фосфорорганічних сполук як антиоксиданти і інгібітори в біохімічних процесах” (керівник: д.х.н. Олійник В.В., виконавці: к.х.н., ст. викл. Нощенко Г.В., к.х.н., доц. Федина М.Ф., к.х.н., ст. викл. Салівон Н.Ф. асист. Ленківська Т.П.).За матеріалами наукового проекту асист. Салівон Н.Ф. у 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Синтез та кристалічна структура комплексів галогенідів Купруму(І) з органічними сульфідами та їх похідними”.

Ст. викладач Пандяк Н.Л. з 2003 по 2006 р.р. була стипендіатом Кабінету міністрів України для молодих вчених. 

Фото співробітників кафедри у 2004 році

У період з червня 2006 р. по листопад 2006 р. обов’язки завідувача кафедри хімії виконував доц. Федина М.Ф.

У період з 2006 по 2015 р.р. кафедру очолює к.т.н., проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків доц. Тушницький О.П. В цей період кафедра співпрацює з кафедрою технології композиційних матеріалів, целюлози та паперу з метою покращення властивостей деревинних композитних матеріалів; кафедрою технології меблів та виробів з деревини та з кафедрою безпеки життєдіяльності з метою пошуку нових можливих антипіренів для вогне- і біозахисту деревини та енергозберігаючих способів захисту деревини від займання та горіння. Дослідження ведуться в рамках спільної з переліченими кафедрами держбюджетної теми “Підвищення вогнестійкості дерев’яних конструкцій та споруд в будинкобудуванні на базі екологічно безпечних антипіренів" (виконавці з кафедри хімії: доц. Демчина Р.О., Тушницький О.П., Федина М.Ф.).

Фото співробітників у лабораторії кафедри весною 2014 року.

З червня 2015 року кафедру очолює к.х.н., доц. Федина М.Ф.

На кафедрі читаються дисципліни: «Хімія» для студентів І курсу навчально-наукого інституту лісового та садово-паркового господарства; «Хімія» та «Загальна хімія» для студентів І – ІІ курсів інституту інженерної механіки, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; «Хімія з основами біохімії» та «Аналітична хімія» для студентів І, ІІ курсів інституту екологічної економіки та менеджменту; «Хімія», «Хімія ВМС» для студентів І та ІІ курсів спеціальності «Деревооброблювальні технології»,  “Наука про деревину” для магістрів напряму підготовки “Деревооброблювальні технології” та “Комплексна хімічна переробка деревини” для спеціалістів цієї ж спеціальності інституту деревооброблювальних технологій та дизайну (ІДТД). Крім цього на кафедрі проходить загально-теоретична фундаментальна підготовка студентів І-ІІІ курсів напряму «Хімічна технологія» ІДТД. Всі перераховані вище дисципліни читаються і для студентів заочної форми навчання. 

Практикуми оснащені сучасним обладнанням (полярограф, кондуктометр, фотоколориметри, йономіри, «вогнева труба», обладнана термопарами,) та сучасним програмним забезпеченням (програма для квантово-хімічних розрахунків “Hyperchem”, програма для візуалізації та вивчення кристалічних структур “Mercury”, програма для інтерпретації данних рентгеноструктурного дослідження хімічних сполук “Jana2006”, програма для моделювання аналітичних досліджень “Chemlab”). 

Кафедрою хімії спільно з випусковими кафедрами інституту деревооброблювальних технологій та дизайну проводиться підготовка магістерських та бакалаврських робіт за напрямком «вогнезахист та антисептування деревини». Так, розроблено вогнезахист будівельних конструкцій за допомогою нового антипірену на основі конденсованих сполук Фосфору та Нітрогену (магістерська робота ст. Гриньківа А.), впроваджено цей новий антипірен  як засіб зменшення горючості акрилатних лаків. Нові розробки в межах магістерської роботи (ст. Гриджук П.) в напрямку антисептування деревини в комбінації з покращенням її вогнезахисту проходять апробацію на підприємствах Львівської області. 

Викладачі кафедри щорічно проводять олімпіади з хімічних дисциплін, близько двох десятків студентів систематично працюють в наукових гуртках, виступають з доповідями на студентських наукових конференціях. Серед визначних успіхів студентів у період з 2000 року можна виділити студентку технологічного факультету Лабунську М., яка була відзначена міжнародним грантом Сороса (науковий керівник доц. Січевич О.М.). Студенти інституту екологічної економіки Дутка Л.М. (2011 р.) та лісогосподарського факультету Матусевич О.А. (2013 р.)  займали друге місце у Всеукраїнській олімпіаді з хімії серед ВНЗ екологічного і аграрного спрямування (Національний університет  біоресурсів і природокористування України) (керівники доц. Федина М.Ф., Демчина Р.О., Салівон Н.Ф.). 

На кафедрі функціонує 5 лабораторій. Лабораторний практикум з багатьох хімічних дисциплін обслуговують провідний інженер Кульчицька Л.Я., ст. лаб. Грицик Л.І., ст. лаб. Ленківська Т.П.  

У період з 1996 року у різні роки на кафедрі працювали: доц. Федорчук А.О., доц. Кобрин Л.О., доц. Проців О.М., асист. Бовт М.А., асист. Хмільовська М.І., зав. лаб. Пригоцька М.Є., ст. лаб. Палюх Х.І., ст. лаб. Гриньків Н.П., ст. лаб. Кіндій О.І., лаб. Заяць О.Є., лаб. Кузьмин О.М., лаб. Білан О.Т., лаб. Тимик Д.В., лаб. Мотиль О.В., лаб. Хомич А.О., лаб. Заставна О.О., лаб. Фульмес Х.С., лаб. Мацюк М.В., лаб. ТимківЮ.Р., лаб. Руда С.І.

На кафедрі проходять науково-методичне стажування викладачі хімічного факультету ЛНУ імені І.Франка, Львівського інституту економіки і туризму, Закарпатського лісотехнічного коледжу.