Чим більше знаєш, тим більше можеш. Е. Абу

22.07.2024

Корисна інформація

Наукова робота кафедри

Участь співробітників кафедри в наукових конференціях

  

ФотоЗавідувач кафедри хімії Федина М.Ф., доценти Мякуш О.Р., Пандяк Н.Л. взяли участь у ХVIII науковій конференції "Львівські хімічні читання - 2021у Львівському національному університеті імені Івана Франка. 

 


Тематика наукових досліджень

Cпівробітники кафедри хімії виконують наукові дослідження:

1.     Одержання нових композиційних матеріалів на основі  інтерметалічних сполук та дослідження їхньої кристалічної структури та властивостей (зав. кафедри, к.х.н. Федина М.Ф., доц., к.х.н. Демчина Р.О, доц., к.х.н. Мякуш О.Р.).

2.     Синтез і дослідження будови s- та p-комплексів Купруму і Аргентуму з органічними лігандами (ст. викл., к.х.н.  Салівон Н.Ф., доц., к.х.н.  Нощенко Г.В.)

3.     Електрохімічне дослідження органічних пероксидів (доц., к.х.н. Пандяк Н.Л.).

4.     Дослідження адсорбції водню інтерметалічними сполуками (доц., к.х.н. Мякуш О.Р.).

5.     Нові антипірени для деревини (доц., к.х.н. Демчина Р.О., зав. кафедри, к.х.н. Федина М.Ф.)


Members of chemistry departament realize scientific research: 

1.     Preparation of new composit material basis on intermetalics and investigation of their crystal structure and properties (head of department, assistant professors Dr. М.F. Fedyna, assistant professors Dr. R.О. Demchyna and Dr. О.R. Mjakush).

2.     Syntheses and investigation of s- and p-complexes of copper or silver with organic ligandes (assistant professors Dr. G.V. Noshtchenko, senior lecturer Dr. N.F. Salivon).

3.     Electerochemical investigation of organic peroxides (assistant professors Dr. N.L. Pandjak).

4.     Investigation of hydrogen absorption on intermetalics (assistant professors Dr. О.R. Myakush).

5.     Methods of impregnation of wood and protection from aggressive media (head of department, assistant professors Dr. М.F. Fedyna and assistant professors Dr. R.О. Demchyna).

Захист докторських та кандидатських дисертацій

За останні 20 років на кафедрі хімії захистили дисертації:

докторські 

  • доцент Олійник В.В. на тему “Стереохімія кристалічних П–комплексів іонних солей елементів Іb-підгрупи з олефінами”.

кандидатські

  • Нощенко Г.В. та тему “Структурні особливості взаємодії галогенідів Купруму (І) з функціональними похідними термінальних алкінів”.

  • Салівон Н.Ф. “Синтез та кристалічна структура комплексів галогенідів купруму(І) з органічними сульфідами та їх похідними” - подана до захисту на здобуття ступеня к.х.н.
Галерея